PROJEKT - "Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - HOTEL LEV"

 

Spoločnosť VIALE, s.r.o. zrealizovala projekt č. 25130120104 "Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Hotel Lev" na základe projektu schváleného Ministerstvom hospodárstva SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (viac informácií na www.mhsr.sk).

Miestom realizácie projektu bola Ul. Československej armády č. 2 v Leviciach.

Vďaka podpore z Európskej únie došlo k celkovej rekonštrukcii a modernizácii exteriéru a interiéru Hotela Lev, ktorá umožnila jeho opätovné využívanie ako zariadenia na ubytovanie hostí, centra pre konferenčné a spoločenské podujatia a tiež oddychovo-relaxačného priestoru. Vytvoril sa komplexný produkt cestovného ruchu s celoročným využitím a zároveň sa vytvorilo 20 nových trvaloudržateľných pracovných miest.

 

Projekt pozostával zo štyroch hlavných aktivít:
- Rekonštrukcia budovy
- Modernizácia vnútorného vybavenia
- Rekonštrukcia kotolne
- Vytvorenie wellness centra.

Špecifické ciele projektu:

  • Využitie potenciálu kultúrneho dedičstva – dominanty centra mesta Levice, prostredníctvom obnovy národnej kultúrnej pamiatky
  • Vytvorenie komplexného zariadenia cestovného ruchu s celoročným využitím
  • Vytvorenie nových pracovných miest

 

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Prioritná os: Prioritná os 3 - Cestovný ruch
Opatrenie: 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Kód výzvy: KaHR-31SP-1101
Celkové výdavky projektu: 3 675 923,15 EUR
Poskytnuté finančné prostriedky: 1 431 152,81 EUR
Začiatok realizácie projektu: 03/2014
Koniec realizácie projektu: 07/2015

Názov a sídlo prijímateľa: VIALE, s.r.o., SNP 56, 93401, Levice

Poskytovateľ (Riadiaci orgán):
Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
www.economy.gov.sk
www.siea.sk
www.opkahr.sk


Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do Vašej budúcnosti!

Stav „PRED“ realizáciou:

Stav „PO“ realizácii: